Definition på Innovation?

Der findes ikke en entydig definition af innovationsbegrebet som Joseph Alois Schumpeter introducerede i bogen The Theory of Economics Development i 1912. Begrebet forandrer sig løbende i takt med den makroøkonomiske udvikling, men definitionerne af begrebet har stadig aner efter Schumpeter her godt 100 år senere. Sammenlign selv Schumpeter’s iagttagelser om innovation med nedenstående definitioner:

Innovations Standarden TS/EN 16555 definerer innovation sådan:

Implementation of new or significantly improved product (good or service), process or new marketing method, or new organizational method in business practices, workplace organization or external relations.

Eurostat og OECD definerer innovation i private virksomheder i Oslo manualen som:

Introduktionen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelser), proces, organisationsform eller markedsføringsmetode. Innovationen skal være ny (eller væsentligt forbedret) for virksomheden selv, men kan være udviklet af andre eller introduceret før af andre.

Fælles for definitionerne er at de typisk har rod i et udviklings- og samarbejdsparadigme og nu så småt bevæger sig mod et paratheds-/fremtidsparadigme. Det drejer sig ikke længere kun om udvikling, men nu også om at skabe entreprenant adfærd, udvikle personlige innovationskompetencer, se innovation som et fag, en funktion med fagudtryk, metoder og værktøjer der kan fremelskes for at gøre virksomheden Future fit.

Oquam´s definition af innovation:

I Oquam arbejder vi med innovation ud fra Future fit vinklen og har valgt at definere innovationsbegrebet på mikroniveau og med afsæt i den danske ordbogs beskrivelse af ordet innovation som ”fornyelse”:

Innovation betyder fornyelse- nytænkning, nye måder at gøre ting på med henblik på at skabe forandringer der giver bæredygtige fordele i konkurrencesituationen.

Ved at inddrage Schumpeters forandringsbetragtning i definitionen konfronterer vi samtidig virksomhederne med det gamle paradoks som Søren Kierkegaard udtrykte i citatet, ”Alle ønsker udvikling – men ingen forandring”. Citat og definition signaler at der er brug for alternative virkemidler i innovationsarbejdet ud fra om det anskues som et udviklings- eller forandrings/fremtidsarbejde.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *